Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities/Begripsbepalingen

Cliënt: Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie Kunst & Kids een aanbieding doet tot het leveren van goederen of diensten of aanneming van werkzaamheden, alsmede degene met wie een overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van goederen of diensten. Omdat de daadwerkelijke genieter van de dienstverlening in de regel een kind betreft, wordt onder ‘cliënt’ in deze algemene voorwaarden ook de ouder en/of voogd verstaan.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.1 – Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepasselijk op alle leveringen van goederen of diensten van Kunst & Kids aan de cliënt, alsmede de alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en rechtshandelingen.

1.2 – Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2. Prijzen & Tarieven

2.1 – Alle prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

2.2 – Indien op verzoek van, of in overleg met, de cliënt niet in de oorspronkelijke opdracht of orderbevestiging opgenomen werkzaamheden worden verricht, zullen daaruit voortvloeiende kosten tegen op dat tijdstip geldende prijzen of tarieven door Kunst & Kids in rekening worden gebracht.

2.3 – De prijs welke is overeengekomen op het moment van het aangaan van een overeenkomst tussen Kunst & Kids en de klant is bindend.

3. Levering van diensten

Kunst & Kids is gerechtigd nieuwe levering van diensten uit te stellen, totdat de cliënt aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens Kunst & Kids heeft voldaan.

4. Vertrouwelijkheid

Alle informatie in welke vorm dan ook, welke door Kunst & Kids aan de cliënt is verstrekt, is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de cliënt. Deze informatie mag voor geen andere doeleinden worden aangewend dan het doel waarvoor de levering is geschied. Al deze informatie zal door de cliënt als streng vertrouwelijk worden behandeld.

5. Betaling

5.1 – Betaling ten behoeve van individuele therapeutische sessies dient te geschieden na afloop van deze sessies binnen de gestelde betalingstermijn, tenzij anders vermeld.

5.2 – Betaling ten behoeve van dienstverlening op abonnementsbasis dient te geschieden voorafgaande aan de levering van deze dienstverlening.

5.2 – De op de bankafschriften van Kunst & Kids aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.

5.3 – De cliënt is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen Kunst & Kids van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent op Kunst & Kids te vorderen te hebben.

5.4 – Betalingen van de cliënt aan Kunst & Kids  zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de openstaande facturen inclusief de verschuldigde rente en/of kosten.

5.5 – Vanaf het moment waarop de cliënt in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is deze aan Kunst & Kids een vertragingsrente van 3% per maand verschuldigd.

5.6 – Alle kosten van invordering van het door de cliënt verschuldigde, gerechtelijke en buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de cliënt . De hoogte van de aan Kunst & Kids verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% + de kosten voor het inschakelen van een incassobureau.

5.7 – De standaard betaaltermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het in gebreke blijven van betaling gelden de volgende termijnen en kosten:

– Eerste herinnering:      2 dagen na het verlopen van de factuur, geen extra kosten

– Tweede herinnering: 7 dagen na de eerste herinnering, €25 administratiekosten

– Derde herinnering:      7 dagen na de tweede herinnering, incassokosten en wettelijk rente

Incasso zal worden uitgevoerd door DAS Incasso.

6. Intellectueel Eigendom

6.1 – Alle intellectuele eigendomsrechten op het geleverde berusten bij Kunst & Kids. Het is de cliënt daarom niet toegestaan de werken van Kunst & Kids, die door deze rechten zijn beschermd, zonder toestemming van Kunst & Kids te gebruiken, anders dan in het kader van het normale, door de overeenkomst voorziene gebruik. Voor dit normale gebruik verleent Kunst & Kids aan de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, onder de voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld. Deze licentie wordt niet (mede) verleend aan met de cliënt gelieerde ondernemingen of instellingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2 – Het is de cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, website, databestanden, apparatuur of materialen van Kunst & Kids te verwijderen of te wijzigen.

6.3 – Indien en voor zover het geleverde ertoe strekt, dat Kunst & Kids gebruik maakt van de intellectuele eigendom van de cliënt of van derden, dan blijven de intellectuele eigendomsrechten berusten bij de cliënt of deze derde. De cliënt verleent Kunst & Kids toestemming voor het gebruik van de werken waarop de intellectuele eigendomsrechten rusten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In geval partijen ter uitvoering van een overeenkomst gebruik willen maken van de intellectuele eigendom van een derde, die geen partij bij de overeenkomst is, dan draagt de partij, die het voorstel tot het gebruik van die werken doet, zorg voor de toestemming van die derde.

6.4 – Indien de cliënt inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Kunst & Kids en/of derden, dan is de cliënt voor alle daaruit voortkomende schade aansprakelijk.

6.5 – De cliënt vrijwaart Kunst & Kids tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten. In voorkomende gevallen heeft Kunst & Kids het recht de levering aan de cliënt op te schorten totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.

7. Knutselles

7.1 –  De door Kunst & Kids aangeboden knutselles vindt plaats gedurende het hele schooljaar en houdt de reguliere basisschoolvakanties aan.

7.2 – Er kan door een kind tot twee maal toe een losse les worden gevolgd om te bezien of de aangeboden lessen passen bij het kind. Hierna dient te worden overgegaan tot afname van lessen middels periodiek overeengekomen contributie.

7.3 – Het betalen van de contributie voor het volgen van de knutsellessen geschied voorafgaande aan de contributieperiode. De volgende betalingstermijnen zijn mogelijk:

– Jaarlijks: betaling geschiedt is September

– In drie termijnen, te weten in Augustus, November en Maar

7.4 – De eerste 6 maanden na de datum waarop contributie is ingegaan, is altijd contributie verschuldigd. Dit geld ook wanneer de cliënt besluit om binnen deze periode niet langer een beroep te doen op de aangeboden lessen.

7.5. – Na 6 maanden wordt er een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd. Verrekening van contributie vindt plaats op basis van de opzegdatum + 31 kalenderdagen.

7.6 – Opzegging van dienstverlening, en daarmee contributie, bij Kunst & Kids dient schriftelijk te geschieden, en wel 1 maand voor afloop van de lopende contractperiode in verband met de activiteiten welke gemoeid zijn met het vernieuwen van de dienstverlening. Na ontvangst van de opzegging stuurt Kunst & Kids hiervan een schriftelijke bevestiging aan de klant. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden middels een e-mail aan info@kunstenkids.com. De ontvangstdatum van het e-mailbericht wordt gehanteerd als zijnde de ‘opzegdatum’.

7.7. – Wanneer een cliënt participeert aan zowel de knutselles als de zanglessen van ‘Het Zangpunt’ en educatie geniet het Petrus en Paulus onderwijs, kunt u gebruik maken van de ophaalservice van Kunst & Kids bij de school. Hiervoor zullen additionele kosten in rekening worden gebracht, welke u vooraf worden vermeld.

7.8 – Het wordt op prijs gesteld wanneer u zo vroegtijdig mogelijk afmeld voor een knutselles wanneer deelname niet mogelijk blijkt. Het is niet mogelijk om een les in te halen.

7.9 – Bij ziekte en/of afwezigheid van de cliënt vindt geen restitutie van contributie plaats.

7.10 – Alle gecommuniceerde contributieprijzen zijn inclusief 21% BTW. De prijs welke is vermeld op het moment van het aangaan van een overeenkomst tussen Kunst & Kids en de cliënt is bindend.

8. Geheimhouding

Kunst & Kids is verplicht ten opzichte van derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot de door de cliënt aan haar verstrekte gegevens, openbaringen en informatie,  en zal deze als vertrouwelijk te beschouwen. Kunst & Kids zal haar personeel dienovereenkomstig instrueren en zorg dragen dat slechts diegenen van haar medewerkers kennis nemen van de activiteiten en gegevens van de cliënt waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor nodig is.

9. Verbod tot Overdracht

De uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen door cliënt niet aan derden worden overgedragen.

10. Overmacht

Kunst & Kids kan niet aansprakelijk worden gesteld tot het nakomen van enige verplichting indien haar personeel daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht worden situaties verstaan die niet te beïnvloeden zijn door Kunst & Kids of haar personeel.

11. Aansprakelijkheid

11.1 – Kunst & Kids is niet aansprakelijk voor schade die de cliënt lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Kunst & Kids.

11.2 – Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de cliënt of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de in het geleverde vervatte informatie.

11.3 – Het wordt de cliënt bekend geacht dat tijdens de therapeutische sessies en de knutsellessen welke door Kunst & Kids worden aangeboden met kunstzinnige middelen, zoals bijvoorbeeld verf, klei, vilt, etc wordt gewerkt. Het is aan de cliënt om hiertoe passende maatregelen te treffen, zodat schade aan kledingstukken en persoonlijke eigendommen wordt voorkomen. Bevuiling en/of schade aan kledingstukken en persoonlijke eigendommen van de cliënt zijn dan ook voor eigen risico.

11.4 – Schade die naar het oordeel van de cliënt het gevolg is van opzet of grove schuld van Kunst & Kids, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Kunst & Kids te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Kunst & Kids ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding is aanmerking, indien de cliënt aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

11.5 – Indien en voor zover Kunst & Kids aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 100,-.

11.6 – Eventuele aansprakelijkheid van Kunst & Kids voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de cliënt zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunst & Kids, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Wijzigingen

14.1 – Kunst & Kids heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.

14.2 – Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de cliënt geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 – Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 – De Rechtbank te Breda is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst.